Algemene voorwaarden Meester Leonie Strafrechtadvocatuur

1.     Toepasselijkheid

1.1.  Meester Leonie, ook handelend onder de naam Meester Leonie Strafrechtadvocatuur, is een onderneming, die zich richt op het uitoefenen van het beroep van (strafrecht)advocaat. Meester Leonie Strafrechtadvocatuur is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 68506287.

1.2.  Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Meester Leonie Strafrechtadvocatuur haar werkzaamheden uitvoert als advocaat en zijn van toepassing op alle opdrachten - waaronder ook vervolg- en aanvullende opdrachten - die de cliënt (hierna: opdrachtgever) bij Meester Leonie Strafrechtadvocatuur neerlegt en door haar worden geaccepteerd.  

1.3.  Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht door de door Meester Leonie Strafrechtadvocatuur ingeschakelde medewerkers of derden.

1.4.  Meester Leonie Strafrechtadvocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

2.     Overeenkomst

2.1.  Er komt een overeenkomst tot stand tussen Meester Leonie Strafrechtadvocatuur en de opdrachtgever op het moment dat Meester Leonie Strafrechtadvocatuur de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard.

2.2.  De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en mogelijk nog andere afspraken die Meester Leonie Strafrechtadvocatuur schriftelijk met de opdrachtgever maakt. Onder schriftelijk wordt verstaan op papier (hard-copy) of via een e-mailbericht.

2.3.  De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen Meester Leonie Strafrechtadvocatuur en de opdrachtgever.

2.4.  De overeenkomst zal eindigen door het afronden van de opdracht. Zowel Meester Leonie Strafrechtadvocatuur als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst eerder te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.

 

3.     Factuur

3.1.  In beginsel worden de facturen van Meester Leonie Strafrechtadvocatuur opgesteld op basis van de tijd die is besteed aan een opdracht, vermeerderd met verschotten en belasting.

3.2.  De verrichte werkzaamheden worden na het einde van de overeenkomst of tussentijds door Meester Leonie Strafrechtadvocatuur aan de opdrachtgever gedeclareerd.

3.3.  Meester Leonie Strafrechtadvocatuur is vrij om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. Voorschotten zullen achteraf na het voltooien van de opdracht worden verrekend.

 

4.     Betaling

4.1.  De opdrachtgever dient de facturen te betalen op basis van de gegevens zoals weergegeven op de factuur van Meester Leonie Strafrechtadvocatuur, tenzij er schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. 

4.2.  Er geldt een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.

4.3.  Betaalt de opdrachtgever niet binnen de hierboven genoemde termijn, dan zal Meester Leonie Strafrechtadvocatuur de opdrachtgever een eenmalige betalingsherinnering sturen met daarin een termijn van 14 dagen om de factuur alsnog te betalen.

4.4.  Nadat de termijn van 14 dagen ongebruikt is verstreken, verkeert de opdrachtgever in verzuim en heeft Meester Leonie Strafrechtadvocatuur recht op vergoeding van buitengerechtelijke kosten conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 40,00 zal gelden. Daarnaast maakt Meester Leonie Strafrechtadvocatuur vanaf dat moment aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

 

5.     Aansprakelijkheid

5.1.  De aansprakelijkheid van Meester Leonie Strafrechtadvocatuur is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering te vermeerderen met het eigen risico onder de verzekering.

5.2.  Meester Leonie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.

5.3.  De opdrachtgever is gehouden Meester Leonie Strafrechtadvocatuur te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de door Meester Leonie Strafrechtadvocatuur uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

5.4.  Elke aanspraak die een opdrachtgever meent te hebben op Meester Leonie Strafrechtadvocatuur vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het moment dat de opdrachtgever bekend werd of had moeten zijn met het bestaan van deze (of andere) vorderingsrechten.

 

6.      Waarneming

6.1.   Indien Meester Leonie Strafrechtadvocatuur onverhoopt gedurende geruime tijd niet zelf in staat is de praktijk uit te oefenen, zal de praktijk worden waargenomen door mr. P. Saris, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is. 

 

7.     Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1.  Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Meester Leonie Strafrechtadvocatuur en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2.  Mocht er een geschil ontstaan tussen Meester Leonie Strafrechtadvocatuur en de opdrachtgever waar partijen onderling niet uitkomen, dan dient het geschil uitsluitend te worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.